Aquest article respon a l’objectiu d’analitzar els principals indicadors de qualitat del Programa (d’organització, procés i impacte) i establir mesures correctores en els que no assoleixin el valor recomanat en les guies de qualitat. L’article actual, recull tots els indicadors establerts en la Guia Europea de totes les rondes finalitzades entre l’inici de la implantació de la prova pilot fins a finalitzar la 5a ronda.

Com a resultats destacats comentar que la taxa de participació global va passar de 17,2% a la primera ronda a 35,9% en l’última (p <0,0001), sent major entre les dones que en els homes en totes les rondes. L’adherència va superar el 85% en la darrera ronda. Les taxes de detecció d’adenomes d’alt risc i càncers van ser majors en el cribratge inicial i en els homes, independentment del test. Les taxes de detecció van augmentar de manera estadísticament significativa amb la incorporació del FIT.

La majoria de càncers es van diagnosticar en estadis inicials (61,4%), amb una diferència estadísticament significativa (p = 0,024) entre els detectats en cribratge inicial (52,6%) dels successius (70,0%).

L’article de la Dra. Gemma Binefa s’ha publicat a la revista Scientific Report.

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26787510

 

 

No Comment

Comments are closed.