Avaluació d’estratègies de detecció precoç de càncer (GRE)


Entitat Finançadora: AGAUR (2017 SGR 1283)

IP: M. Garcia

 

La recerca relacionada amb els programes de detecció precoç de càncer és un element fonamental de millora del cribratge. El nostre grup fa recerca tant sobre els aspectes organitzatius i la prestació de serveis sanitaris com sobre la pròpia tecnologia del cribratge (o les proves diagnòstiques).

Els programes de cribratge i el coneixement sobre la història natural del càncer de mama i el càncer colorectal es troba en diferents moments evolutius. El programa de càncer de mama és un programa consolidat de gran acceptació per part de la població diana mentre que el programa de càncer colorectal és de recent implementació i la participació no supera el 40%.

Donat que el benefici d’un programa de cribratge està relacionat amb el nombre de persones que hi participen, és necessari conèixer les barreres i facilitadors de l’adhesió al programa de càncer colorectal. Un altre aspecte rellevant és quantificar els efectes adversos del cribratge per a poder ajuda a la presa de decisions de participar o no en el programa.

En el programa de càncer de mama, la recerca avaluativa es centra en la variabilitat de resultats de les unitats de cribrate.