Investigadors de la Unitat de Control del Tabac han identificat els factors associats als canvis en el patró de consum de tabac durant i després d’un mes de l’alta hospitalària en les persones fumadores. Aquest treball ha estat publicat a la revista “International Journal of Nursing Scholarship”.

L’estudi inclou una cohort representativa de fumadors adults de quatre centres (2 de Catalunya i 2 de Portugal). S’observa que tres de cada quatre pacients està abstinent durant l’hospitalització.  A més a Catalunya els fumadors que van intentar deixar de fumar abans de l’ingrés i els que van ser preguntats sobre el seu consum van presentar amb més freqüència abstinència. Després de l’alta un 50% dels fumadors es mantenien sense fumar i els que continuaven van reduir una mitjana de 5 cigarretes dies. L’estudi posa en rellevància com l’hospitalització es un moment clau per fomentar l’abandonament i com es necessiten intervencions de suport a l’alta per a mantenir i promoure l’abstinència.

Referència del treball publicat: Feliu A, Ravara S, Papadakis S, Enriquez M, Antón L, Saura J, Company A, Romero O, Ripoll R, Ruz A, Precioso J, Pascoal I, Videira L, Correia C, Ferreira S, Fernández E, Martínez C. Factors associated with changes in inpatients’ smoking pattern during hospitalization and one month after discharge: A cohort study. J Nurs Scholarsh. 2021 Nov 9. doi: 10.1111/jnu.12735. Epub ahead of print. PMID: 34755457. Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755457/

No Comment

Comments are closed.