COP-Tabac: Consum de tabac, formació, actituds i coneixement dels professionals de la psicologia col·legiats a Espanya


Antecedents

El tractament psicològic del tabaquisme, és una intervenció cost eficaç, dosi dependent, encara que en el nostre entorn són molt pocs els professionals de la psicologia prou formats tot i que la intervenció sobre el comportament hauria d’entrar dins de la rutina d’intervenció de tot psicòleg.

Es desconeix quines són les actituds, conductes i habilitats dels psicòlegs a Espanya en relació al tabaquisme i pocs són els estudis d’aquest tipus en altres països. Abans de poder desenvolupar qualsevol actuació que potenciï la incorporació significativa dels psicòlegs en les intervencions d’atenció al tabaquisme, cal conèixer les actituds, conductes i coneixements d’aquests professionals en aquest camp.

Objectius de l’estudi

La finalitat d’aquest estudi és consolidar una línia d’investigació que permeti al Consejo General de la Psicología a Espanya desenvolupar una estratègia, cost-eficaç basada en l’evidència per analitzar la situació del tabaquisme entre els col·legiats, tant en un nivell personal sobre el consum com a col·lectiu i, alhora, analitzar la formació, coneixement i intervenció que aquests professionals fan sobre la prevenció i / o el consum de tabac entre els seus pacients.

Secundàriament, es persegueix augmentar l’interès i la participació dels professionals de la psicologia com a col·lectiu clau i modèlic en esdeveniments, associacions, formació i/o publicacions pròpies del control del tabaquisme en, almenys, igualtat d’importància que altres professionals de la salut.

Objectius generals

 1. Avaluar la prevalença del tabaquisme, així com les actituds i coneixement en relació al tabac, la seva legislació i el tabaquisme, entre els professionals de la psicologia col·legiats a Espanya.
 2. Avaluar les pràctiques professionals dels psicòlegs col·legiats en relació al control del tabac.
 3. Proposar accions prioritàries per avançar en la implantació dels tractaments psicològics en el camp del tractament del tabaquisme a Espanya.
 4. Proposar accions informatives i formatives que augmentin l’interès i la intervenció professional en el control del tabaquisme.

Objectius específics

 1. Avaluar la situació actual relativa al consum, abandonament, coneixement, formació, actituds i pràctiques en relació al tabaquisme per part dels professionals de la psicologia a Espanya.
 2. Analitzar els principals obstacles percebuts pels professionals del sector, i que podrien estar frenant una actuació sistemàtica en el control del tabaquisme, tant en prevenció com en tractament per a fumadors.
 3. Identificar indicadors clau que permetin avaluar i monitoritzar a curt, mitjà i llarg termini, l’impacte de les actuacions psicològiques en el tractament del tabaquisme.
 4. Identificar les necessitats d’avaluació i monitorització sistemàtiques d’indicadors clau per a un abordatge coordinat i eficaç del problema per part dels psicòlegs espanyols.
 5. Visibilitzar als professionals de la psicologia com els únics professionals facultats per realitzar o monitoritzar el tractament psicològic del tabaquisme.
 6. Incloure les dades de consum de tabac dels professionals de la psicologia en les diferents enquestes realitzades en altres professionals de la salut.
 7. Repetir l’estudi per poder comprovar el possible canvi

Metodologia

La investigació es dividirà en tres fases:

Fase I: Revisió bibliogràfica

Fase II: Treball de camp

Selecció de la mostra per mostreig aleatori estratificat per Col·legis Professionals (sense reposició dels rebutjos) entre la totalitat de psicòlegs col·legiats de l’estat espanyol. La mostra final estarà formada per una mostra representativa idealment per un mínim de 1.000 col·legiats, esperant 2.000 respostes.

Instrument de recollida de dades: qüestionari a distància ad hoc.

Fase III: Anàlisi i presentació dels resultats

Cronograma

Durada de 13 mesos. Inici juliol 2018-Finalització Juliol 2019

Pressupost

17.550,00 €

Equip investigador