Cost-efectivitat i impacte pressupostari de tres estratègies preventives en càncer de pulmó


Antecedents

La prevalença de tabaquisme a Espanya està disminuint; malgrat això, tant la incidència com la mortalitat per càncer de pulmó estan augmentant de manera alarmant entre les dones i es preveu que la tendència continuï en augment si no s’intervé. En un context general de contenció de la despesa, les intervencions sanitàries no només han de ser avaluades en termes d’impacte en salut o en termes econòmics, sinó també en termes d’eficiència.

Objectius

  1. Definir i estimar la població espanyola amb un alt risc de desenvolupar un càncer de pulmó.
  2. Determinar la proporció de població atesa en Atenció Primària amb un alt risc de desenvolupar càncer de pulmó.
  3. Realitzar una avaluació econòmica comparant la implementació de tres estratègies preventives en càncer de pulmó amb un escenari de no intervenció, des de la perspectiva del Sistema Nacional de Salut (SNS) i des de la perspectiva social. Es contempla una anàlisi de cost-utilitat per mesurar el benefici en salut com anys de vida guanyats ajustats per qualitat de vida, i una anàlisi de cost-efectivitat per mesurar el benefici en salut com morts evitables per càncer de pulmó.
  4. Analitzar l’impacte pressupostari de la implementació de tres estratègies preventives en càncer de pulmó en el SNS.

Metodologia

Objectiu 1: S’utilitzen les dades de l’Enquesta Nacional de Salut d’Espanya (ENSE) 2011-12. Es descriu la població a risc en tot el territori espanyol i estratificat per sexe i per comunitat autònoma.

Objectiu 2: S’explora la història clínica electrònica d’Atenció Primària. Se selecciona la població assignada i la població atesa a la Regió Sanitària de Barcelona considerant dos grups d’edat: 35-49 anys (potencialment a risc) i 50-75 anys (alt risc). Es comparen els resultats amb la proporció teòrica obtinguda amb l’ENSE i es calculen intervals de confiança de proporcions per estimar diferències estadísticament significatives entre ambdós grups.

Objectiu 3: S’estudia una cohort hipotètica amb les característiques de la població adulta amb alt risc de desenvolupar un càncer de pulmó i de la població potencialment a risc utilitzant les dades de l’ENSE 2011-12. Es combinen intervencions de prevenció primària i secundària aplicades a grups de població d’alt risc i potencialment a risc: intervenció breu per deixar de fumar, tractament intensiu per deixar de fumar i cribratge organitzat. Per determinar l’eficàcia de cadascuna de les intervencions es realitza una revisió sistemàtica de la literatura per obtenir diferents percentatges d’abandonament del consum. Es compara l’escenari basal (no intervenció) amb tres estratègies preventives, que combinen intervencions de prevenció primària i secundària aplicades a ambdós grups de població.

Objectiu 4: Es considera la població a risc calculada a partir de l’ENSE 2011-12. S’estimen i comparen dos escenaris, l’escenari actual i nous escenaris hipotètics derivats de la introducció de les diferents estratègies, contemplant diferents percentatges d’implementació de les intervencions.

Durada

1 any, prorrogat 6 mesos (gener 2017 a juny 2018).

Finançament

Ajuts per a projectes de recerca en càncer, Associació Espanyola Contra el Càncer (35.000 €).

Equip investigador

Llúcia Benito (ICO-IDIBELL)

Gemma Binefa (ICO-IDIBELL)

Misericòrdia Carles (URV)

Julieta Corral (ICO-IDIBELL)

Mireia Díaz (ICO-IDIBELL)

Esteve Fernández (ICO-IDIBELL)

Marcela Fu (IP, ICO-IDIBELL)

Montse García (IP, ICO-IDIBELL)

Carlos Martín (CAP Passeig de Sant Joan)

Amparo Romaguera (ICO)

Albert Santiago (ICO-IDIBELL)

Carmen Vidal (ICO-IDIBELL)

Montserrat Rué (IRB Lleida)

Marta Trapero-Bertran (UIC)

Resultats

1: Fu M, Travier N, Martín-Sánchez JC, Martínez-Sánchez JM, Vidal C, Garcia M; LUCAPREV research group. Identifying high-risk individuals for lung cancer screening: Going beyond NLST criteria. PLoS One. 2018;13(4):e0195441. doi: 10.1371/journal.pone.0195441. PMID: 29621354; PMCID: PMC5886563.

 

2: Travier N, Fu M, Romaguera A, Martín-Cantera C, Fernández E, Vidal C, Garcia M; LUCAPREV research group. 6-Year Risk of Developing Lung Cancer in Spain: Analysis by Autonomous Communities. Arch Bronconeumol. 2021;57(8):521-7. doi: 10.1016/j.arbres.2020.03.022. PMID: 32402549.

 

3: Diaz M, Garcia M, Vidal C, Santiago A, Gnutti G, Gómez D, Trapero-Bertran M, Fu M; Lung Cancer Prevention LUCAPREV research group. Health and economic impact at a population level of both primary and secondary preventive lung cancer interventions: A model-based cost-effectiveness analysis. Lung Cancer. 2021;159:153-161. doi: 10.1016/j.lungcan.2021.06.027. PMID: 34352591.

Podcast publicació Travier: https://multimedia.elsevier.es/PublicationsMultimediaV1/item/multimedia/stream/S0300289620301034:mmc1.mp3?idApp=UINPBA00003Z

Comunicacions a congressos

Comunicació pòster: Santiago A, Fu M, Vidal C, Trapero M, Garcia M, Díaz M. Model de simulació matemàtica per avaluar estratègies de prevenció de càncer de pulmó. Jornada I+D MESIO UPC-UB, 9 maig 2018.

Comunicació oral: Santiago-Boíl A, Fu M, Vidal C, Garcia M, Díaz M. Cost-effectiveness analysis of lung cancer prevention strategies. XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud; Las Palmas de Gran Canaria, 20-22 juny 2018.

Comunicació oral: Santiago-Boíl A, Fu M, Vidal C, Garcia M, Díaz M. Cost-effectiveness analyses of lung cancer prevention strategies. XXIX International Biometric Conference; Barcelona, 8-13 juliol 2018.

Comunicació oral: Vidal C, Fu M, Travier N, García M. Estratificación del riesgo de cáncer de pulmón en la población española. Implicaciones para la prevención. XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y XIII Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), Lisboa, 11-14 setembre 2018.

Comunicació poster Garcia M, Fu M, Travier N, Vidal C. Identifying high-risk individuals for lung cancer screening–going beyond NELSON and NLST eligibility criteria. International Cancer Screening Network Conference, Rotterdam, 3-5 juny 2019.

Comunicació oral: Garcia M, Vidal C, Santiago A, Fu M, Rue M, Carles-Lavila M, Trapero-Bertran M, Díaz M, Lung Cancer Prevention research group. A cost-effectiveness analysis of lung cancer prevention strategies at population level combining smoking cessation interventions and early detection with low-dose computed tomography in Spain. International Cancer Screening Conference, Rotterdam, 3-5 juny 2019.

Díaz M, García M, Vidal C, Santiago A, Rue M, Carles-Lavila M, Trapero-Bertran M, Fu M, Grupo de trabajo LUCAPREV. Análisis de coste-efectividad de estrategias preventivas de cáncer de pulmón en España. XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), XIV Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) y XVIII Congreso de la Sociedad Española de Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Oviedo, 3-6 setembre 2019.

Treball de Fi de Màster

Títol: Lung Cancer Model for Evaluating Cancer Control Interventions.

Alumne: Albert Santiago Boíl.

Directora: Mireia Díaz Sanchis.

Co-Director: Klaus Gerhard Langohr.

Programa: Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering

Centre: Departamento de Estadística e Investigación Operativa, UPC

Data de defensa: 16 maig 2018.