Cost-efectivitat i impacte pressupostari de tres estratègies preventives en càncer de pulmó


Antecedents

La prevalença de tabaquisme a Espanya està disminuint; malgrat això, tant la incidència com la mortalitat per càncer de pulmó estan augmentant de manera alarmant entre les dones i es preveu que la tendència continuï en augment si no s’intervé. En un context general de contenció de la despesa, les intervencions sanitàries no només han de ser avaluades en termes d’impacte en salut o en termes econòmics, sinó també en termes d’eficiència.

Objectius

  1. Definir i estimar la població espanyola amb un alt risc de desenvolupar un càncer de pulmó.
  2. Determinar la proporció de població atesa en Atenció Primària amb un alt risc de desenvolupar càncer de pulmó.
  3. Realitzar una avaluació econòmica comparant la implementació de tres estratègies preventives en càncer de pulmó amb un escenari de no intervenció, des de la perspectiva del Sistema Nacional de Salut (SNS) i des de la perspectiva social. Es contempla una anàlisi de cost-utilitat per mesurar el benefici en salut com anys de vida guanyats ajustats per qualitat de vida, i una anàlisi de cost-efectivitat per mesurar el benefici en salut com morts evitables per càncer de pulmó.
  4. Analitzar l’impacte pressupostari de la implementació de tres estratègies preventives en càncer de pulmó en el SNS.

Metodologia

Objectiu 1: S’utilitzen les dades de l’Enquesta Nacional de Salut d’Espanya (ENSE) 2011-12. Es descriu la població a risc en tot el territori espanyol i estratificat per sexe i per comunitat autònoma.

Objectiu 2: S’explora la història clínica electrònica d’Atenció Primària. Se selecciona la població assignada i la població atesa a la Regió Sanitària de Barcelona considerant dos grups d’edat: 35-49 anys (potencialment a risc) i 50-75 anys (alt risc). Es comparen els resultats amb la proporció teòrica obtinguda amb l’ENSE i es calculen intervals de confiança de proporcions per estimar diferències estadísticament significatives entre ambdós grups.

Objectiu 3: S’estudia una cohort hipotètica amb les característiques de la població adulta amb alt risc de desenvolupar un càncer de pulmó i de la població potencialment a risc utilitzant les dades de l’ENSE 2011-12. Es combinen intervencions de prevenció primària i secundària aplicades a grups de població d’alt risc i potencialment a risc: intervenció breu per deixar de fumar, tractament intensiu per deixar de fumar i cribratge organitzat. Per determinar l’eficàcia de cadascuna de les intervencions es realitza una revisió sistemàtica de la literatura per obtenir diferents percentatges d’abandonament del consum. Es compara l’escenari basal (no intervenció) amb tres estratègies preventives, que combinen intervencions de prevenció primària i secundària aplicades a ambdós grups de població.

Objectiu 4: Es considera la població a risc calculada a partir de l’ENSE 2011-12. S’estimen i comparen dos escenaris, l’escenari actual i nous escenaris hipotètics derivats de la introducció de les diferents estratègies, contemplant diferents percentatges d’implementació de les intervencions.

Durada

1 any, prorrogat 6 mesos (gener 2017 a juny 2018).

Finançament

Ajuts per a projectes de recerca en càncer, Associació Espanyola Contra el Càncer (35.000 €).

Equip investigador

Llúcia Benito (ICO-IDIBELL)

Gemma Binefa (ICO-IDIBELL)

Misericòrdia Carles (URV)

Julieta Corral (ICO-IDIBELL)

Mireia Díaz (ICO-IDIBELL)

Esteve Fernández (ICO-IDIBELL)

Marcela Fu (IP, ICO-IDIBELL)

Montse García (IP, ICO-IDIBELL)

Carlos Martín (CAP Passeig de Sant Joan)

Amparo Romaguera (ICO)

Albert Santiago (ICO-IDIBELL)

Carmen Vidal (ICO-IDIBELL)

Montserrat Rué (IRB Lleida)

Marta Trapero-Bertran (UIC)