JATC: Acció conjunta sobre el control del tabac


JATC: Acció conjunta sobre el control del tabac

El consum de cigarretes i altres formes de tabac es considera la causa més important de morbiditat i mortalitat precoç a tot el món. Els esforços per reduir la devastació de morts i malalties relacionades amb el tabac a la Unió Europea consisteixen en la Directiva sobre els Productes del Tabac (TPD) i la Conveni Marc de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre el Control del Tabac (CMCT). El TPD estableix normes que regulen la fabricació, presentació i venda de tabac i productes afins. El TPD estipula que els Estats membres exigeixen que els fabricants i importadors de productes del tabac lliurin a la informació de les seves autoritats competents informació a través d’una porta d’entrada comuna (EU-CEG): una eina informàtica dissenyada per garantir una aplicació uniforme de les obligacions d’informació i notificació, harmonitzar la presentació de dades, facilita la comparació i redueix la càrrega administrativa.

L’objectiu general de l’Acció Conjunta sobre el Control del Tabac serà donar suport a la implementació del TPD en els 28 Estats membres de la UE a través de la anàlisis de dades EU-CEG, el suport de col·laboracions de laboratori i l’esforç per avaluar els additius prioritaris.

Els objectius específics del projecte són:

  • Assegurar la coordinació i l’avaluació adequades de la informació rebuda
  • Donar suport a la difusió d’informació al públic, als reguladors i als investigadors
  • Millorar la facilitat d’accés a les dades recopilades a través de la UE-CEG
  • Monitoritzar i donar suport a les tasques de regulació de productes del tabac i cigarretes electròniques
  • Assistir a la creació de xarxes d’EM de la UE i col·laboracions entre laboratoris per a l’avaluació del tabac
  • Donar suport a la UE en el procés de seguiment i actualització dels additius prioritaris
  • Integrar els resultats del JATC en les polítiques nacionals

Durada

36 mesos a partir del 10/16/2017 fins al 15/10/2020

Finançament

Grant N º 761297 Comissió Europea CHAFEA (2.498.773,08 €)

Investigador principal

Dr Panagiotis Behrakis (Societat Hel·lènica del Càncer, Grècia)

Fore more information