Millorant les intervencions per deixar de fumar a Espanya i Portugal


Antecedents
Els països del sud d’Europa encara tenen un número elevat de fumadors; d’ells la prevalença més alta (homes i dones) es van enregistrar a Espanya (29%) i Portugal (25%). Els fumadors són usuaris freqüents dels serveis sanitaris, i el seu contacte amb el sistema de salut podria ser un moment adequat per deixar de fumar. De fet, entre el 60% i el 70% dels pacients fan l’intent de deixar de fumar mentre estan hospitalitzats. Així, l’hospitalització proporciona una oportunitat única d’identificar i motivar als fumadors a deixar de fumar, iniciar tractaments de cessació, i facilitar el suport i seguiment apropiat. Tot i aquestes condicions favorables, els programes de cessació basats en l’evidència científica difícilment estan disponible als hospitals dels països del sud d’Europa.

Objectiu general
L’objectiu principal d’aquest projecte és avaluar l’adopció, la implementació, i l’efectivitat a nivell organitzatiu d’un programa de cessació basat en l’evidència científica després d’entrenar als professionals sanitaris en el lliurament d’una intervenció per deixar de fumar i promoure l’ús d’eines d’implementació en dos hospitals de cada país participant (Portugal i Espanya). A més, avaluarem si els pacients progressen en la seva intenció de deixar de fumar, en l’augment del número d’intents per deixar-ho i, en aconseguir l’abstinència després de l’alta hospitalària.

Metodologia
Es dissenyarà un programa integral de cessació tabàquica que combina dos productes testats basats en l’evidència: (1) un curs de cessació de tabac en línia, i (2) materials per fomentar la deshabituació, adreçats als professionals i als fumadors basats en el model d’Ottawa. La traducció i l’adaptació dels materials es realitzarà pels experts de cada país. L’adopció i la implementació del programa de cessació del tabac seguirà el model d’AHRQ per transferir l’evidència a la pràctica.

Avaluació
Estan planejades una sèrie d’avaluacions pre-post: (1) De procés: per avaluar la cobertura, fidelitat i satisfacció del programa (considerarem una cobertura positiva quan la inclusió dels fumadors sigui ≥50% dels fumadors admesos); (2) De resultat: per mesurar canvis en els coneixements dels professionals de salut, actituds i comportaments després de la formació (considerarem un canvi positiu amb un augment de ≥20% d’aquests indicadors); (3) D’impacte: per avaluar si la intervenció augmenta el número dels fumadors assistits i si els índexs de fumadors que cessen en el consum augmenten comparats amb les dades pre-intervenció (considerarem un canvi positiu un augment dels índexs per damunt ≥10% després 6 mesos de l’alta de l’hospital).

Durada
Febrer 2017 – Febrer 2019

Finançament
Referència: 25678023. Pressupost: 199.000,00 $. L’estudi està finançat per Global Bridges: Healthcare Alliance for Tobacco Dependence Treatment, hosted at Mayo Clinic, and Pfizer Independent Grants for Learning and Change (IGLC).

Equip investigador

Articles

Feliu A, Ravara S, Papadakis S, Enríquez M, Antón L, Saura J, Company A, Romero O, Ripoll R, Ruz A, Precioso J, Pascoal I, Videira L, Correia C, Ferreira S, Fernández E, Martínez C. Factores asociados a los cambios en el patrón de tabaquismo de los pacientes ingresados durante la hospitalización y un mes después del alta: Un estudio de cohortes. J Nurs Scholarsh. 2021 Nov 9. doi: 10.1111/jnu.12735. Epub ahead of print. PMID: 34755457. Enlace: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755457/