El Programa de Prevenció i Control del Càncer de l’ICO preten disminuir l’impacte del càncer en la població. Per això fa recerca, avaluació i intervencions en temes de prevenció del càncer, el diagnòstic precoç, i la utilització de serveis sanitaris en l’atenció oncològica. Així mateix, elabora material d’informació i educació sanitària, i ofereix assessorament a institucions, professionals i associacions. Les línies principals de treball tracten sobre la monitorització de la mortalitat, la incidència , els factors de risc i les activitats preventives relacionades amb el càncer; la prevenció dels factors de risc del càncer; la prevenció secundària i els programes de cribratge de càncer.

El programa s’estructura en dues grans àrees: Control del Tabac i Cribratge


Unitat de Control del Tabac

Els principals objectius de la Unitat de Control del Tabac (UCT) són conèixer els determinants i la forma de prevenir i controlar el consum de tabac i l’exposició al fum ambiental del tabac, així com de les cigarretes electròniques, en la població.

Unitat de Cribratge

La Unitat de Cribratge està formada per un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en el disseny, planificació, desenvolupament i avaluació de programes comunitaris de detecció precoç de càncer. Aplicant el coneixement basat en l’evidència científica, la Unitat té com a objectiu principal aconseguir que futurs coneixements esdevinguin en estratègies de prevenció.