Durant la progressió del càncer de còlon s’acumulen diverses aberracions genètiques en l’ADN. Una de les alteracions més comunes són les anomalies a la longitud dels telòmers. Els telòmers són seqüències repetitives d’ADN (nucleòtids TTAGGG) localitzades al final dels cromosomes que protegeixen l’extrem del mateix del deteriorament o de la fusió amb d’altres cromosomes.

En aquest article hem estudiat l’associació entre la longitud telomèrica i factors clínics i moleculars del càncer colorectal. S’han utilitzat dades d’ultra-seqüenciació per estimar la seva longitud mitjançant tècniques bioinformàtiques. Hem observat que els tumors tenen els telòmers significativament més curts que el teixit normal adjacent. No hem observat associació entre la longitud telomèrica i les característiques del pacient o del tumor. Tanmateix, el resultat més rellevant del nostre estudi ha estat l’associació entre la longitud telomèrica i l’expressió de gens rellevants a la inflamació i la resposta immune.

Aquest resultat pot ser la base per investigar noves dianes terapèutiques de inflamació, focalitzant l’atenció en la longitud telomèrica.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29908233

 

No Comment

Comments are closed.