ES·ESC: Estudi de Seguiment de l’Enquesta de Salut de Cornellà


Antecedents
Existeixen a Espanya cohorts formades amb voluntaris, com són el projecte MONICA sobre factors de risc cardiovascular, l’estudi EPIC sobre dieta i càncer o l’estudi SUN sobre dieta i altres factors de risc. Al nostre país s’han realitzat diverses Enquestes de Salut d’àmbit nacional, autonòmic o local, però no hi ha una tradició d’estudis de seguiment de la mortalitat i/o de la incidència experimentada en aquestes mostres representatives de la població general, que van ser entrevistades personalment , i de les que es va obtenir informació en relació no només al seu estat de salut i estils de vida sinó també sobre comorbiditat i utilització de serveis sanitaris.

Objectiu general
Analitzar els canvis en el consum de tabac, consum d’alcohol i activitat física entre l’any 1994 (entrevista basal) i l’any 2002 (entrevista de seguiment). Secundàriament, el projecte permetrà obtenir informació transversal sobre altres factors psicosocials (percepció de risc, locus de control, suport social) relacionats amb la salut i investigar aspectes metodològics relacionats amb els estudis de cohorts.

Metodologia
Disseny: Estudi prospectiu de cohorts d’una mostra representativa de la població general. Àmbit de l’estudi: Població general no institucionalitzada de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Subjectes de l’estudi: 1.237 homes i 1.263 dones entrevistats personalment durant l’any 1994 a Cornellà. Procediments: El seguiment de la cohort i l’obtenció de la nova informació sobre els estils de vida i ocurrència de malalties es realitzarà mitjançant entrevista telefònica personal durant l’any 2002. El qüestionari de seguiment es basa en l’utilitzat en l’entrevista basal. S’ha de comprovar la factibilitat del seu ús en una mostra de conveniència i durant la prova pilot. S’analitzaran els determinants relacionats amb els canvis en els estils de vida i el risc relatiu de patir les diferents malalties estudiades mitjançant models de Cox i de regressió logística.

Durada
2002-2005.

Finançament
Ajut PI020261 (26.680,00 €, en tres anualitats) del Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III (Fondo de Desarrollo Regional Europeo, FEDER) i contractes amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Equip investigador

 • Esteve Fernández (Inv. Principal, ICO-IDIBELL)
 • Josep Maria Borràs (ICO-IDIBELL)
 • Montse García (ICO-IDIBELL)
 • Mercè Martí (Aj Cornellà)
 • F. Javier Nieto (University of Wisconsin)
 • Glòria Pérez (DS)
 • Mercè Peris (ICO-IDIBELL)
 • Anna Schiaffino (ICO-IDIBELL)
 • Esteve Saltó (DS, ICO-IDIBELL)

 

Principals resultats obtinguts
Articles

 1. García M, Schiaffino A, Fernández E, et al. The Cornella Health Interview Survey Follow-Up (CHIS.FU) Study: design, methods, and response rate. BMC Public Health. 2003; 3:12.
 2. García M, Schiaffino, Twose J, Borrell C, Saltó E, Peris M, Fernández E. Abandono del consumo de tabaco en una cohorte de base poblacional. Arch Bronconeumol. 2004; 40:344-350.
 3. Twose J, Schiaffino A, García M, Martí M, Fernández E, Investigadores del Estudio de Seguimiento de la Encuesta de Salud de Cornellà. Prevalencia de la exposición al humo ambiental del tabaco en Cornellà de Llobregat. Med Clin (Barc). 2004;123(13):496-498.
 4. García M, Fernández E, Schiaffino A, Borrell C, Martí M, Borrás JM; CHIS.FU Study Group. Attrition in a population-based cohort eight years after baseline interview: The Cornella Health Interview Survey Follow-up (CHIS.FU) Study. Ann Epidemiol. 2005;15(2):98-104.
 5. García M, Fernández E, Schiaffino A, Peris M, Borrás JM, Nieto J. Phonetracking in a follow-up study. Soz Präventivmed. 2005;50: 63-66.
 6. García M, Fernández E, Schiaffino A, Peris M, Borrás JM. Smoking reduction in a population-based cohort. Prev Med. 2005; 40: 679-684.
 7. García M, Fernández E, Borrás JM, Nieto J, Schiaffino A, Peris M, Pérez G, La Vecchia C. Cancer risk perceptions in an urban Mediterranean population. Int J Cancer. 2005; 7: 132-136.
 8. Twose J, Schiaffino A, García M, Borrás JM, Fernández E. CHIS.FU Investigators. Correlates of exposure to secondhand smoke in an urban Mediterranean population. BMC Public Health. 2007;7:194.
 9. Cornelio C, Schiaffino A, García M, Pérez G, Borrás JM, Peris M, Fernández E. Changes in leisure time and occupational physical activity over 8 years. The Cornella Health Interview Survey Follow-Up Study. J Epidemiol Community Health. 2008;62(3):239-44.
 10. Ortiz-Moncada R, García M, González-Zapata LI, Fernández E, Alvarez-Dardet C. Incidence of overweight and obesity in a Mediterranean population-based cohort: the Cornellà Health Interview Survey Follow-up Study (CHIS.FU). Prev Med. 2010;50(1-2):45-9.

Si no tens accés a algún dels documents anteriors contacta amb nosaltres

Contactar