Avaluació del fum ambiental del tabac en unitats d’ingrés de salut mental


Avaluació del nivell de fum ambiental del tabac segons grau de restricció de les polítiques de consum de tabac en els dispositius de salut mental hospitalària i opinió de treballadors i pacients.

Antecedents 

La prevalença de tabaquisme pot arribar fins a un 80% en els pacients ingressats en unitats hospitalàries de salut mental i poden arribar a morir uns 25-30 anys de mitjana abans que la població general, habitualment per malalties causades o agreujades pel tabac. No obstant, l’abordatge del tabaquisme als centres de salut mental ha estat habitualment ignorat i d’altra banda, les lleis de prohibició de fumar en llocs de treball, centres sanitaris i altres espais públics han estat més permissives amb les unitats d’ingrés de psiquiatria permetent fumar als pacients al seu interior.

Objectius

Avaluar el nivell de fum ambiental del tabac a les unitats de salut mental hospitalària de Catalunya segons el tipus de normativa de control del consum de tabac.

Comparar la percepció de nivell d’exposició al fum ambiental del tabac per part de treballadors i pacients amb els resultats obtinguts mitjançant mesures objectives i descriure la preferència per les diferents normatives de control del consum de tabac.

Metodologia 

Estudi transversal. Es va mesurar el nivell de fum ambiental de tabac a les unitats hospitalàries de salut mental de Catalunya (n=64) mitjançant les PM2.5 com a marcador objectiu del fum ambiental del tabac (material particulat en suspensió a l’aire menor o igual a 2,5 micròmetres per metre cúbic).  A la vegada, es va passar una enquesta als pacients i professionals d’aquestes 64 unitats (n=600 i n=575, respectivament) sobre l’exposició percebuda al fum del tabac i sobre les preferències per diferents tipus de normatives de control del consum de tabac als dispositius de salut mental.

Durada
2010-2012.

Finançament

Aquest projecte ha estat finançat per la Red Temática de Investigación Corporativa en Cáncer [RD12/0036/0053] del Instituto de Salud Carlos III, Govern d’Espanya; pel Ministerio de Universidades e Investigación [2009SGR192] i per l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya [GFH 20051].

Equip investigador

Principals resultats obtinguts

Articles

  1. Ballbè M, Sureda X, Martínez-Sánchez JM, Saltó E, Gual A, Fernández E. Second-hand smoke in mental healthcare Settings: time to implement total smoke-free bans? International Journal of Epidemiology 2013; 42(3):886-893
  2. Ballbè M, Sureda X, Martínez-Sánchez JM, Fu M, Saltó E, Gual A, Fernández E. Second-hand smoke in psychiatric units: patient and staff misperceptions. Tobacco Control; 2015; 24(e3):e2012-20

Si no tens accés a algún dels documents anteriors contacta amb nosaltres

Contactar