dCOT3: Impacte de la legislació espanyola sobre el consum de tabac i l’exposició passiva


Impacte de la legislació espanyola pel control del tabaquisme sobre el consum de tabac i l’exposició passiva al tabac a la població adulta: estudi de cohorts amb biomarcadors.

[Informació per a participants]

Antecedents 

Existeixen poques avaluacions de l’impacte de les mesures de control del tabaquisme a nivell poblacional. Al nostre país només dos estudis, un realitzat en tot el territori nacional i un altre a la Comunitat de Madrid, han avaluat fins al moment l’impacte de les mesures de control del tabaquisme a nivell poblacional mitjançant una enquesta telefònica. El nostre grup de recerca va posar un projecte (estudi dCOT2) en marxa amb aquest mateix disseny (dues enquestes transversals una abans i una altra després de la llei, projecte finançat per l’Institut de Salut Carlos III, PI081436) a fi d’obtenir no només la prevalença d’exposició percebuda al HAT sinó de disposar també de mesura de l’exposició mitjançant un marcador biològic com és la cotinina en saliva que ja havíem utilitzat en un estudi previ (PI020981).

Amb bastant anterioritat a la Llei 28/2005 vàrem dissenyar el primer estudi abans esmentat (PI020981) per determinar la prevalença i nivells d’exposició de la població general al FAT. Aquest estudi ha proporcionat abundant informació sobre l’exposició poblacional al FAT com ara que el 75% de la població adulta no fumadora de la ciutat de Barcelona percep estar exposada al FAT ja sigui al domicili, lloc de treball o estudis, durant el temps lliure i durant la utilització de transports públics o privats.

Objectius

Avaluar l’impacte de la legislació espanyola de control del tabaquisme (Lleis 28/2005 i 42/2010) sobre el tabaquisme (canvis en el consum, la dependència, la motivació per abandonar-lo i abandó) en els fumadors d’una cohort de base poblacional (mitjançant una enquesta i biomarcadors).

Avaluar l’impacte de la legislació espanyola de control del tabaquisme (Lleis 28/2005 i 42/2010) sobre l’exposició a fum ambiental del tabac (autodeclarada i segons nivells de cotinina en saliva) en els no fumadors d’una cohort de base poblacional.

Metodologia 

Disseny. Estudi de cohorts. Subjectes. Cohort formada en 2004-2005 a partir d’una mostra representativa de la població adulta (+16 anys) de la ciutat de Barcelona (1245 participants amb informació basal). Variables dependents. Consum de tabac i exposició al fum ambiental tabac obtingudes mitjançant qüestionari i concentracions de cotinina i altres biomarcadors. Variables independents. Variables sociodemogràfiques, estat de salut general, activitat física i consum d’alcohol, obtingudes mitjançant qüestionari.

Durada
2013-2015.

Finançament
Ajut PI1201114 (125.961,00 €, en tres anualitats) del Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER).

Equip investigador

Principals resultats obtinguts

Fins el moment s’han publicat resultats sobre cigarretes electròniques i s’estan elaborant altres articles segons els objectius proposats.

  1. Martínez-Sánchez JM, Ballbè M, Fu M, Martín-Sánchez JC, Saltó E, Fernández E. Conocimiento y percepción de nocividad del cigarrillo electrónico en la población adulta de Barcelona. Gac Sanit. 2015; 29(4):296-9.
  2. Martínez-Sánchez JM, Fu M, Martín-Sánchez JC, Ballbè M, Saltó E, Fernández E. Perception of electronic cigarettes in the general population: does their usefulness outweigh their risks?. BMJ Open. 2015.  Nov 3;5(11):e009218.
  3. Martínez-Sánchez JM, Ballbè M, Fu M, Martín-Sánchez JC, Saltó E, Gottlieb M, Daynard R, Connolly GN, Fernández E. Electronic cigarette use among adult population: a cross-sectional study in Barcelona, Spain (2013-2014). BMJ Open. 2014;4(8):e005894.
  4. Martínez-Sánchez JM, Ballbè M, Fu M, Martín-Sánchez JC, Gottlieb M, Saltó E,Vardavas CI, Daynard R, Connolly GN, Fernández E. Attitudes towards electronic cigarettes regulation in indoor workplaces and selected public and private places: a population-based cross-sectional study. PLoS One. 2014;9(12):e114256.

 

Si no tens accés a algún dels documents anteriors contacta amb nosaltres

Contactar