HATLAS: Exposició al Fum del Tabac Ambiental en espais oberts i semi-obertsAntecedents
Existeixen discrepàncies sobre si s’ha de permetre o no fumar en certs llocs a l’aire lliure. Els que s’oposen a aquesta prohibició argumenten que és èticament insostenible i que no hi ha proves suficients que el Fum Ambiental del Tabac (FAT) en aquests llocs tingui un veritable impacte sobre la salut que justifiqui aquesta regulació. Tot i això, hi ha evidència científica que no existeix un nivell segur d’exposició al FAT. Per això, les persones que estan d’acord amb la regulació argumenten que la manca de prohibició de fumar en algunes zones a l’aire lliure pot exposar a les persones no fumadores a nivells de FAT més alts que en els d’espais interiors on no està permès fumar.

Objectiu general
Caracteritzar l’exposició al FAT en diferents llocs a l’aire lliure, ja es tracti d’espais oberts o semioberts adjacents a llocs interiors en què no està permès fumar (com entrades d’edificis o terrasses de bars i restaurants) o altres espais oberts o semioberts en què l’actual legislació espanyola (i la dels països de la Unió Europea) permet fumar en l’actualitat.

Metodologia
Estudi transversal d’una mostra de llocs oberts i semioberts (per tenir algun cobriment parcial) sense prohibició de fumar segons la Llei 42/2010. La mostra inclou els accessos a edificis públics (n=50), terrasses de bars i restaurants (n=50), parades de transports públics (autobús, n=50), instal·lacions esportives escolars i no escolars (camps de futbol i poliesportius, estadis d’atletisme; n=20) i altres complexos (centres comercials oberts o semioberts, mercats, mercats ambulants, etc .; n=10).

Durada
2012-2014 (prorrogat 2015). Actualment en fase d’anàlisi de dades i publicació de resultats.

Finançament
Ajut PI11-02054 (56.265,00 €, en tres anualitats) del Fondo de Investigación Sanitaria de l’Instituto de Salud Carlos III (Fondo de Desarrollo Regional Europeo, FEDER)

Equip investigador

Principals resultats obtinguts

Articles

 

Treball de Fi de Grau (Ciències biomèdiques, Universitat de Barcelona)

 

Notícies en premsa


Si no tens accés a algú dels documents anteriors contacta amb nosaltres

Contactar